6 نکته درباره آینه دستشویی در هنگام  انتخاب و خرید هر یک از ملزومات خانه می بایست به نکاتی کلیدی متناسب با دیگر شرایط محل نصب آن وسیله توجه نمود که در ادامه به مهمترین این نکات اشاره خواهد شد 1.ارتفاع آینه دستشویی به طور معمول هر چه ارتفاع آینه دستشویی بلند تر بوده انعکاس بیشتری

Read More